تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روز استانبول🔴 

☜تاریخ 14 فروردین

🛫صبح به شب

🏩4🌟the city ... 920

🏩4🌟grand emin ... 965

🏩4🌟buyuk sahinlar... 965

🏩4🌟eterno ... 1010

🏩4🌟cumbali plaza ... 1090

🏩4🌟tulip pera... 1030

🏩4🌟tulip city... 1030

🏩4🌟pera rose...1030

🏩4🌟marble... 1030

🏩4🌟grand star ...1050

🏩4🌟blue marmaray ...1050

🏩4🌟grand halic ... 1050

🏩4🌟 novaplaza...1085

🏩4🌟opera... 1165

🏩4🌟seminal... 1155

🏩4🌟clarion ... 1165

🏩4🌟taxim gonen ... 1185

🏩4🌟green park taxim ... 1185

🏩4🌟golden park ...1240

🏩4🌟grand oztanic ...1240

🏩4🌟avantgard ...1240

🏩4🌟lares park ... 1370

🏩5🌟akgun beyazit... 989

🏩5🌟vali konak... 1020

🏩5🌟akgun topkapi... 1185

🏩5🌟surmeli ... 1225

🏩5🌟plazzo donizetti... 1125

🏩🌟point taxim... 1370

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روز استانبول🔴 


☚تاریخ 10 فروردین

🛫پرواز اتا


🏨4🌟the city ... 1290

🏨4🌟grand emin ... 1335

🏨4🌟buyuk sahinlar... 1335

🏨4🌟eterno ... 1370

🏨4🌟cumbali plaza ... 1350

🏨4🌟tulip pera... 1390

🏨4🌟tulip city... 1390

🏨4🌟pera rose...1390

🏨4🌟marble... 1390

🏨4🌟grand star ...1415

🏨4🌟blue marmaray ...1410

🏨4🌟grand halic ... 1410

🏨4🌟 novaplaza...1425

🏨4🌟opera... 1550

🏨4🌟seminal... 1530

🏨4🌟clarion ... 1530

🏨4🌟taxim gonen ... 1550

🏨4🌟green park taxim ... 1570

🏨4🌟golden park ...1610

🏨4🌟grand oztanic ...1610

🏨4🌟avantgard ...1610

🏨4🌟lares park ... 1735

🏨5🌟akgun beyazit... 1355

🏨5🌟vali konak... 1380

🏨5🌟akgun topkapi... 1520

🏨5🌟surmeli ... 1585

🏨5🌟plazzo donizetti... 1490

🏨5🌟point taxim... 1735

برای اطلاعات بیشتر بد آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴آفر ویژه تور 7 روز استانبول 🔴


☚تاریخ /8 , 9 فروردین  

 

🛫اتا

🏩4*the city ... 1320

🏩4*grand emin ... 1370

🏩4*buyuk sahinlar... 1360

🏩4*eterno ... 1410

🏩4*cumbali plaza ... 1385

🏩4*tulip pera... 1435

🏩4*tulip city... 1435

🏩4*pera rose...1435

🏩4*marble... 1435

🏩4*grand star ...1460

🏩4*blue marmaray ...1460

🏩4*grand halic ... 1470

🏩4* novaplaza...1500

🏩4*opera... 1520

🏩4*seminal... 1580

🏩4*top clrion...1590

🏩4*taxim gonen ... 1655

🏩4*green park taxim ... 1640

🏩4*golden park ...1670

🏩4*grand oztanic ...1670

🏩4*avantgard ...1670

🏩4*lares park ... 1825

🏩5*akgun beyazit... 1390

🏩5*vali konak... 1420

🏩5*akgun topkapi... 1620

🏩5*surmeli ... 1660

🏩5*plazzo donizetti... 1560

🏩5*point taxim... 1820

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴نرخ ویژه تور استانبول نوروز 96🔴

✔️7 روزه

✔️رفت 8 فروردین

🛫آتا

👈نرخ ویژه *4 های تقسیم


🏨4🌟 Senator.... 1650

🏨4🌟 Golden Park.... 1650

🏨4🌟 Grand Oztanik.... 1650

🏨4🌟 Metropolitan.... 1650

🏨4🌟 Golden Age.... 1650

🏨4🌟 Avantgarde.... 1650

🏨4🌟 Mercure (Taxim).... 1650

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روز استانبول 🔴


تاریخ 8 فروردین 🍀

🛫معراج 

🏨4🌟the city ... 1540

🏨4🌟buyuk sahinlar... 1540

🏨4🌟tulip pera... 1585

🏨4🌟tulip city... 1585

🏨4🌟pera rose...1585

🏨4🌟marble... 1585

🏨4🌟grand star ...1600

🏨4🌟marmaray... 1600

🏨4🌟blue marmaray ...1600

🏨4🌟 novaplaza...1620

🏨4🌟txim express ...1625

🏨4🌟opera... 1665

🏨4🌟seminal... 1700

🏨4🌟crystal...1740

🏨4🌟golden park ...1780

🏨4🌟grand oztanic ...1780

🏨4🌟avantgard ...1780

🏨5🌟akgun beyazit... 1549

🏨5🌟vali konak... 1645

🏨5🌟akgun topkapi... 1675

🏨5🌟plazzo donizetti... 1690

🏨5🌟point taxim... 1900

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴نرخ باور نکردنی تور 8 روز استانبول🔴


🛫معراج  ۲۳:۳۰ به ۲:۳۰ بامداد🛫


☚از 2 فروردین همه روزه

🏨4🌟top opera ... 1780

برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞09104573426

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴نرخ باور نکردنی تور5 روز استانبول🔴


🛫معراج  ۲۳:۳۰ به ۲:۳۰ بامداد🛫


☚از 2 فروردین همه روزه

🏨4🌟top opera ... 1600

برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞09104573426

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر ویژه تور 6 روز استانبول 🔴


☚تاریخ 9 و 11 فروردین


🛫ایران ایر۶:۴۵ به ۹:۴۵

پرواز صبح


🏨4*buyuk sahinlar... 1230

🏨4*tulip pera... 1310

🏨4*tulip city... 1310

🏨4*pera rose...1310

🏨4*marble... 1310

🏨4*grand star ...1320

🏨4*blue marmaray ...1330

🏨4*grand halic ... 1330

🏨4* novaplaza...1365

🏨4*opera... 1395

🏨4*seminal... 1430

🏨4*novotel ... 1430

🏨4*crystal...1440

🏨4*taxim gonen ... 1470

🏨4*green park taxim ... 1480

🏨4*golden park ...1500

🏨4*grand oztanic ...1500

🏨4*avantgard ...1500

🏨4*lares park ... 1630

🏨5*akgun beyazit... 1270

🏨5*vali konak... 1310

🏨5*akgun topkapi... 1460

🏨5*plazzo donizetti... 1420

🏨5*point taxim... 1630

 برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞09104573426

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور ویژه 5 روزه  استانبول🔴


☚تاریخ 3 فروردین

 

🛫 پرواز صبح آتا ۸:۰۰به ۲۱:۴۰🛫

🏨4*top taxim gonen ... 1650


🔴تور 6 روز استانبول 

🏨4*top taxim gonen ... 1725


🔴تور 7 روز استانبول 

🏨4*top taxim gonen ... 1800


🔴تور 8 روز استانبول 

 🏨4*top taxim gonen ...  1890

برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞0910_457 34 26

@🔴تور ویژه 5 روزه  استانبول🔴


☚تاریخ 3 فروردین

 

🛫 پرواز صبح آتا ۸:۰۰به ۲۱:۴۰🛫

🏨4*top taxim gonen ... 1650


🔴تور 6 روز استانبول 

🏨4*top taxim gonen ... 1725


🔴تور 7 روز استانبول 

🏨4*top taxim gonen ... 1800


🔴تور 8 روز استانبول 

 🏨4*top taxim gonen ...  1890

برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞09104573426

@arnikaseirarnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴آفر ویژه تور 8 روز استانبول 🔴


☚تاریخ 3 و 7 فروردین


تاریخ 3 ☚🛫آتا ( ۸: به ۲۱:۴۰)

تاریخ 7 ☚🛫تابان (۹:۰۰به ۱۲)


🏨4🌟buyuk sahinlar... 1560

🏨4🌟tulip pera... 1660

🏨4🌟tulip city... 1660

🏨4🌟pera rose...1660

🏨4🌟marble... 1660

🏨4🌟grand star ...1675

🏨4🌟blue marmaray ...1675

🏨4🌟 novaplaza...1735

🏨4🌟txim express ...1700

🏨4🌟opera... 1755

🏨4🌟seminal... 1815

🏨4🌟crystal...1870

🏨4🌟taxim gonen ... 1930

🏨4🌟golden park ...1930

🏨4🌟grand oztanic ...1930

🏨4🌟avantgard ...1930

🏨5🌟akgun beyazit... 1600

🏨5🌟vali konak... 1650

🏨5🌟akgun topkapi... 1870

🏨5🌟plazzo donizetti... 1810

🏨5🌟point taxim... 2100

برای رزرو تور با شماره زیر تماس بگیرید.

📞09104573426

@arnikaseir

 • علی گلشن